Search form

Roma Leta 2:18

18Ɨ dɨde man kea gog yɨtɨm pɨlke b'ingawa akateninyɨt. Sɨ onggɨt paemb man wumɨr mɨbnyɨt God ma singi rɨnsim re God emjateniny mornɨm omnɨkam, ɨ man ɨkalnena eyeninyɨt nangga im b'ogɨl dɨde negɨr.