Search form

Roma Leta 2:19

19Ɨ kwa man molenggyam danda kɨma yɨmjatenyɨt da, “Kon yɨrdɨdɨ rɨga wa wang iyena rɨga en, dɨde kon ngaya en towanɨm yepim re sɨbɨbɨnd wekeny,