Search form

Roma Leta 2:2

2Sɨ men wumɨr im da Godɨmna b'ɨsagɨka mɨle re Tina ɨmɨnjog mɨle kae pɨta tainy dem towanɨm yepim re odede yɨpa rɨrɨr negɨr mɨle amnɨkenenanj.