Search form

Roma Leta 2:20

20ɨ kwa kon dɨmdɨm ongonykena rɨga en korɨrkorɨr mɨle rɨga wa, dɨde kon towanɨm ouyaena rɨga en yepim re b'ɨga sobijog pɨla gog yɨt b'obogɨl b'auyaeni kesa wekeny,” mop nokɨp man gog yɨt kae kupka wumɨr dɨde ɨmɨnjog yɨtkak okati mɨbnyɨt.