Search form

Roma Leta 2:22

22Ɨ man opurena eyeninyɨt da “Goro gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle tamnɨkina,” ajɨ nangga pae man gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle amnɨkeninyɨt? Ɨ man danda kɨma apureninyɨt da “B'anygɨnena god aidol b'ɨsaina,” ajɨ nangga pae man gasa yurowam ke imda eyeninyɨt b'anygɨnena god aidol oramkapu metɨnd.