Search form

Roma Leta 2:23

23Ɨ man yete re b'asourenyɨt da “Kon gog yɨt owama rɨga en,” ajɨ man kwa gog yɨt erbeka eyeninyɨt. Sɨ ɨngkaemb man Godɨnd ɨsnawa kesa gou wa yomnenyɨt.