Search form

Roma Leta 2:27

27Ɨ Ju rɨga man b'asourenyɨt da “Gog yɨt ɨrɨki peba dɨde God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle re kor mi,” ajɨ madaka opima onggɨtyam gog yɨt arbekeneninyɨt. Sɨ ra get ke God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨgat gog yɨt kupkakupka yɨmta tundokiny, ton men Ju rɨga, ɨta negɨr ma ɨsagɨkam motɨny dem, nokɨp man opima gog yɨt arbekeneninyɨt.