Search form

Roma Leta 2:4

4O mɨnda man maka wumɨr awot da, God Tina ukoi kear kae yɨndangɨr momnɨkeneny, dɨde Ton ita wɨnɨnd mornɨm negɨr ma b'ɨsagɨka mɨle ogoka miyenaeneny, ɨ dɨde Ton mumakesajog yɨbneneny wɨn okawam mornɨm negɨr mɨlem pɨlke engendam Ti pɨlwa? Sɨ nangga pae man Godɨmna ukoijog kear kak wa yomnenenyɨt?