Search form

Roma Leta 2:5

5Ɨ ra Godɨmna negɨr kesa dɨmdɨmjog b'ɨsagɨka wɨn pɨta tainy dem, ɨtemb re ma sobijog soro kɨma e dem. Ajɨ man moina gar rogɨlkak dɨde engendi kesa gar kɨma e mɨbnenenyɨt. Sɨ ɨngkaemb man mornɨm ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka angurka yiyenyɨt. Sɨ ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, man ma sobijog soro kɨma b'ɨsagɨka e okasɨt dem.