Search form

Roma Leta 2:7

7God opima dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar takainy dem towanɨm yepiya ra b'ogɨl mɨle omnɨka teyenanj muske wɨmenand, ɨ ket odede gasa okatam oraka teyenanj, opi re b'ogɨl ɨnyomarena kɨma gasa, ɨ ɨsnawa kɨma gasa, ɨ dɨde ɨtkɨka kesa gasa.