Search form

Roma Leta 2:8

8Ɨ rɨga yepiya ra towalenggyam b'uturowatenanj ɨ ket God ma ɨmɨnjog yɨtkak b'ɨtɨsairanj, ajɨ ra negɨrjog mɨle nena yɨmta undoka teyenanj, sɨ God opima ten ukoi soro kɨma b'ɨsagɨkand taramisiny dem dɨde ukoi soro ke tamniny dem.