Search form

Roma Leta 2:9

9Ɨ God opima bebɨg kɨma b'ɨdgotnena dɨde b'ɨaena kɨma b'angnena takainy dem komkesa rɨga wa yepim re negɨrjog mɨle amnɨkenenanj, naska Ju rɨga wa pɨlwa ɨ ket God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa.