Search form

Roma Leta 3

Godɨmna Ɨmɨnjog Tɨrɨr Omni Mɨle

1Sɨ rɨngma, opima God Ju rɨga pumb wa urowateniny dɨde God ma obagɨki kesa rɨga gou wa amneniny? Ma ɨja im. Yɨpa rɨrɨr im. Sɨ nangga b'ogɨl e yɨbɨm God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨlem pɨlɨnd? 2Ɨ opima Ju rɨga wa pɨlɨnd komkesa nya ke b'ogɨl gasa wekeny. Sɨ naskajog b'ogɨl gasa re ɨntemb jɨ da God ten nony ejainonj Tina yɨtkak towa yɨmɨnd oramitam. 3Sɨ rɨngma, yepiya ra maka ra Godɨnd gar ke utkunda ke okasi, onggɨtyam towaina gar ke utkunda kesa mɨlet rɨrɨr e God ma nony ɨjawa kɨma mɨle awɨr omnɨk? 4Ka, ma rɨrɨr e! God b'ogla ɨmɨnjogɨm yebɨm, ajɨ komkesa rɨga re b'anygɨnena mɨle kɨma im. God ma yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“God! Ra Man Moina yɨtkak tapureninyɨt, Man b'ogla b'ɨtɨmjasɨt da Man re negɨr kesa dɨmdɨmjog et,

sɨ ra Man b'ɨsagɨka okasɨt, Man ɨta onggɨtyam b'ɨsagɨka gou wa omnyɨt.”

5Ajɨ sɨn, Ju rɨga, kaokao mɨle im amnɨkenenindam, sɨ ɨngkaemb God Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨtakɨpɨnd omnɨka yiyeneny. Sɨ rɨngmim men nitinjindam? Ajɨ kon rɨgaina opurena nya kae nitindenyɨn. Ra God negɨr ma b'ɨsagɨka oramiteny sɨn Ju rɨga wa pɨlɨnd, sɨ ɨta Godɨm pɨlɨnd kaokao mɨle yɨbɨm? 6Makwa ɨta! Ra odede tawɨk, God rɨdede wɨp e onggɨtyam gowukoi ɨsagɨka iyeny dem? 7Nɨnda rɨgap ama rɨka ɨta b'arkita oramitenyi odede da, “Ajɨ kon opima b'anygɨnena mɨle amnɨkeneninyɨn. Ɨ ɨngkaemb Godɨmna ɨmɨnjog mɨle warabag auka yikeny, dɨde Tina b'ogɨl ɨnyomarena b'usmureneny. Sɨ nangga pae kon kwa negɨr ma b'ɨsagɨka okasɨn dem?” 8Ɨ kwa nɨnda rɨgap nɨsadrenenanj odede da men re odede opurena rɨga im da, “Men negɨrjog mɨle ramnɨkinum, nokɨm da ɨdenat ket Godɨmna b'ogɨl mɨle pɨta taukanj.” Sɨ men rɨrɨr im towaina ɨsadrena ɨmɨnjog ke okasu? Ma rɨrɨr e! B'anygɨnena e! Sɨ odede rɨgap opima negɨr ma b'ɨsagɨka ɨmɨnjog takatenanj dem towaina mɨle rɨrɨrɨnd.

Makwa Yɨpa Ɨta Dɨmdɨmjog Rɨga

9Sɨ rɨngma, sɨn Ju rɨga pumb wa im wekenyɨn, ajɨ God ma obagɨki kesa rɨga re gou wa im? Makwa ɨja e! Kon ke naska pɨtapɨta yomnenyɨn meranɨm da, Komkesa Ju rɨga dɨde komkesa God ma obagɨki kesa rɨga negɨr mɨle wɨra nasim wekeny. 10Sɨ ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Makwa yete negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga yɨbɨm, makwa ɨta yete.

11Ɨ dɨde makwa ɨta yete nony menamena ke yɨnayɨna gasa epɨndeniny,

ɨ dɨde makwa ɨta yete Godɨnd oraka yiyeny.

12Komkesa rɨgap re yɨpa nasim Godɨnd kak yɨaenyi dɨde wɨp aukenenanj negɨr mɨle wa im.

Sɨ makwa ɨta yete dɨmdɨmjog b'ogɨl mɨle amnɨkeniny,

makwa ɨta ngai yɨpa rɨga.

13Ɨ negɨr yɨt opurenam towaina tugɨm ɨpangendi re ɨja im opi re ɨpangendi gop euki re dɨde.

Ɨ towaina weyat engaenenanj re b'anygɨnena yɨt opurena mim.

Ɨ towaina tu bora ke uj kɨma yɨt im opendenenanj odede ɨt re gɨremɨmna negɨr guda re dɨde.

14Ɨ dɨde towaina tu borand negɨr sake dɨde negɨrjog gar bebɨg yɨt im yɨndangɨr wekeny.

15Ɨ towaina pɨs re sam kɨma im wanakana b'ɨkenenanj rɨga kus kɨma ongandam.

16Sɨ rɨtamimta re ton wuweny, ton opima gasa negɨr omnɨka mɨle dɨde b'ɨdgotnena mɨle rɨga wa amnɨkaenenauranj.

17Ɨ ton ma wumɨr im wekeny rɨngma ngɨmblam nya.

18Ɨ kwa towa yɨrɨnd awɨr e Godɨnd moga kɨma yɨsnai.”

19Sɨ men wumɨr im da nangga ma re God ma gog yɨtɨt yindeny re towa maemb jɨ, yepim re God ma gog wɨrand wekeny. Nokɨm da ɨdenat ket onggɨt gogɨt komkesa tugɨm mumakesa tamnɨkiny, dɨde komkesa gowukoi rɨga kupkakupka teyeniny Godɨm pɨlwa Tina negɨr ma b'ɨsagɨka wɨrand. 20Sɨ onggɨt paemb da komkesa rɨga ma rɨrɨr im gog yɨt yɨmta undoka ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okatam Godɨm wɨpɨnd. Komkesa makwa rɨrɨr im. Mop nokɨp onggɨt gog yɨtte ket rɨga wumɨr amneneniny da nanggamog negɨr mɨle im wekeny towaina garɨnd.

Gar ke Utkunda Nena kae Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Mɨle

21Ajɨ yu God negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨta yomneneny re ma Tina gog yɨt yɨmta undoka kae, ajɨ gar ke utkunda kae. Ɨ onggɨtyam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle re kea kesam pebap, opi re gog peba dɨde bageyam waina pebap, yɨmjateneno rɨrɨrkɨp aukam. 22Ɨ God Tina onggɨtyam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle agoniny komkesa rɨga wa yepim re gar ke utkunda aramkɨranj Yesu Kerisom pɨlɨnd. God ɨja imemb negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle agoniny komkesa rɨga wa, nokɨp Ton rɨga yɨpa rɨrɨr im amnɨkiny. 23Mop nokɨp rɨga ma rɨrɨr im God ma b'ogɨl ɨnyomarena okatam, komkesa re kutjog im, nokɨp komkesa rɨga re negɨr mɨle omnɨka rɨga im. 24Ajɨ God Tina wurar kae mɨra kesa jabajaba negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoneneniny rɨga wa Keriso Yesum nyɨ kɨma, nokɨp Keriso Yesu kea Godɨm pɨlwa Tina kus ke negɨr mɨle ɨraba mɨra yokawonj. 25Ɨ God naska nata ɨtemb Keriso Yesund yoramitonj negɨr mɨle ɨrabɨka sɨ b'anggam Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ouyawam. Sɨ yepiya ra Yesu ma kusɨnd gar ke utkunda oramisi, God opima towaina omnɨki negɨr mɨle teomneniny. Ɨ God kwa naska wɨnɨnd rɨgaina omnɨki negɨr mɨle egoukeninonj. Sɨ ɨngkenaemb God yɨtaikenonj da, “Kon re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle God en.” 26Sɨ yu wɨnɨnd, God yɨtaikeny Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle onggɨt ma paemb da Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog God e, ɨ dɨde kwa Ton negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ im agoniny rɨga wa yepim re Yesum pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisi.

27Sɨ rɨngma, men rɨrɨr im b'atɨsourenindam? Ma rɨrɨr im! Sɨ nangga gog kaim? Rɨka gog yɨt yɨmta undoka kaim, o mɨnda rɨgaina nɨnda b'ogɨl mɨle omnɨka kaim? Nayɨ, gar ke utkunda gog nena kaim. 28Mop nokɨp men wumɨr yokatenyu da rɨgap negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ emdanj re Yesund gar ke utkunda nena kaim, ajɨ ma gog yɨt yɨmta undoka kaim. 29Rɨngma, mɨnda rɨka God re Ju rɨga nena ma God e? Nayɨ, ma ɨja e. Sɨ rɨngma, rɨka ma God Tina obagɨki kesa rɨga wa God e? Sɨ owɨ, Ton re kwa ɨmɨnjog towada God e Tina obagɨki kesa rɨga wa. 30Sɨ God re yɨpaina nena God e, sɨ onggɨt paemb Ton gar ke utkunda mɨle kaim negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoniny Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga wa. Ɨ dɨde Ton kwa onggɨt yɨpaina gar ke utkunda mɨle kae negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoniny Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨga wa. 31Sɨ rɨngma, mɨnda rɨka men onggɨtyam gar ke utkunda mɨle mapaim gog yɨt awɨr amnɨkenenindam? Ma rɨrɨr e! Ajɨ men onggɨt gar ke utkunda mɨle kae gog yɨt danda kɨma amorkenenindam.