Search form

Roma Leta 3:12

12Komkesa rɨgap re yɨpa nasim Godɨnd kak yɨaenyi dɨde wɨp aukenenanj negɨr mɨle wa im.

Sɨ makwa ɨta yete dɨmdɨmjog b'ogɨl mɨle amnɨkeniny,

makwa ɨta ngai yɨpa rɨga.