Search form

Roma Leta 3:13

13Ɨ negɨr yɨt opurenam towaina tugɨm ɨpangendi re ɨja im opi re ɨpangendi gop euki re dɨde.

Ɨ towaina weyat engaenenanj re b'anygɨnena yɨt opurena mim.

Ɨ towaina tu bora ke uj kɨma yɨt im opendenenanj odede ɨt re gɨremɨmna negɨr guda re dɨde.