Search form

Roma Leta 3:17

17Ɨ ton ma wumɨr im wekeny rɨngma ngɨmblam nya.