Search form

Roma Leta 3:19

19Sɨ men wumɨr im da nangga ma re God ma gog yɨtɨt yindeny re towa maemb jɨ, yepim re God ma gog wɨrand wekeny. Nokɨm da ɨdenat ket onggɨt gogɨt komkesa tugɨm mumakesa tamnɨkiny, dɨde komkesa gowukoi rɨga kupkakupka teyeniny Godɨm pɨlwa Tina negɨr ma b'ɨsagɨka wɨrand.