Search form

Roma Leta 3:2

2Ɨ opima Ju rɨga wa pɨlɨnd komkesa nya ke b'ogɨl gasa wekeny. Sɨ naskajog b'ogɨl gasa re ɨntemb jɨ da God ten nony ejainonj Tina yɨtkak towa yɨmɨnd oramitam.