Search form

Roma Leta 3:20

20Sɨ onggɨt paemb da komkesa rɨga ma rɨrɨr im gog yɨt yɨmta undoka ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okatam Godɨm wɨpɨnd. Komkesa makwa rɨrɨr im. Mop nokɨp onggɨt gog yɨtte ket rɨga wumɨr amneneniny da nanggamog negɨr mɨle im wekeny towaina garɨnd.