Search form

Roma Leta 3:21

Gar ke Utkunda Nena kae Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Mɨle

21Ajɨ yu God negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨta yomneneny re ma Tina gog yɨt yɨmta undoka kae, ajɨ gar ke utkunda kae. Ɨ onggɨtyam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle re kea kesam pebap, opi re gog peba dɨde bageyam waina pebap, yɨmjateneno rɨrɨrkɨp aukam.