Search form

Roma Leta 3:22

22Ɨ God Tina onggɨtyam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle agoniny komkesa rɨga wa yepim re gar ke utkunda aramkɨranj Yesu Kerisom pɨlɨnd. God ɨja imemb negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle agoniny komkesa rɨga wa, nokɨp Ton rɨga yɨpa rɨrɨr im amnɨkiny.