Search form

Roma Leta 3:27

27Sɨ rɨngma, men rɨrɨr im b'atɨsourenindam? Ma rɨrɨr im! Sɨ nangga gog kaim? Rɨka gog yɨt yɨmta undoka kaim, o mɨnda rɨgaina nɨnda b'ogɨl mɨle omnɨka kaim? Nayɨ, gar ke utkunda gog nena kaim.