Search form

Roma Leta 3:28

28Mop nokɨp men wumɨr yokatenyu da rɨgap negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ emdanj re Yesund gar ke utkunda nena kaim, ajɨ ma gog yɨt yɨmta undoka kaim.