Search form

Roma Leta 3:3

3Sɨ rɨngma, yepiya ra maka ra Godɨnd gar ke utkunda ke okasi, onggɨtyam towaina gar ke utkunda kesa mɨlet rɨrɨr e God ma nony ɨjawa kɨma mɨle awɨr omnɨk?