Search form

Roma Leta 3:31

31Sɨ rɨngma, mɨnda rɨka men onggɨtyam gar ke utkunda mɨle mapaim gog yɨt awɨr amnɨkenenindam? Ma rɨrɨr e! Ajɨ men onggɨt gar ke utkunda mɨle kae gog yɨt danda kɨma amorkenenindam.