Search form

Roma Leta 3:4

4Ka, ma rɨrɨr e! God b'ogla ɨmɨnjogɨm yebɨm, ajɨ komkesa rɨga re b'anygɨnena mɨle kɨma im. God ma yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“God! Ra Man Moina yɨtkak tapureninyɨt, Man b'ogla b'ɨtɨmjasɨt da Man re negɨr kesa dɨmdɨmjog et,

sɨ ra Man b'ɨsagɨka okasɨt, Man ɨta onggɨtyam b'ɨsagɨka gou wa omnyɨt.”