Search form

Roma Leta 3:5

5Ajɨ sɨn, Ju rɨga, kaokao mɨle im amnɨkenenindam, sɨ ɨngkaemb God Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨtakɨpɨnd omnɨka yiyeneny. Sɨ rɨngmim men nitinjindam? Ajɨ kon rɨgaina opurena nya kae nitindenyɨn. Ra God negɨr ma b'ɨsagɨka oramiteny sɨn Ju rɨga wa pɨlɨnd, sɨ ɨta Godɨm pɨlɨnd kaokao mɨle yɨbɨm?