Search form

Roma Leta 3:7

7Nɨnda rɨgap ama rɨka ɨta b'arkita oramitenyi odede da, “Ajɨ kon opima b'anygɨnena mɨle amnɨkeneninyɨn. Ɨ ɨngkaemb Godɨmna ɨmɨnjog mɨle warabag auka yikeny, dɨde Tina b'ogɨl ɨnyomarena b'usmureneny. Sɨ nangga pae kon kwa negɨr ma b'ɨsagɨka okasɨn dem?”