Search form

Roma Leta 3:8

8Ɨ kwa nɨnda rɨgap nɨsadrenenanj odede da men re odede opurena rɨga im da, “Men negɨrjog mɨle ramnɨkinum, nokɨm da ɨdenat ket Godɨmna b'ogɨl mɨle pɨta taukanj.” Sɨ men rɨrɨr im towaina ɨsadrena ɨmɨnjog ke okasu? Ma rɨrɨr e! B'anygɨnena e! Sɨ odede rɨgap opima negɨr ma b'ɨsagɨka ɨmɨnjog takatenanj dem towaina mɨle rɨrɨrɨnd.