Search form

Roma Leta 3:9

Makwa Yɨpa Ɨta Dɨmdɨmjog Rɨga

9Sɨ rɨngma, sɨn Ju rɨga pumb wa im wekenyɨn, ajɨ God ma obagɨki kesa rɨga re gou wa im? Makwa ɨja e! Kon ke naska pɨtapɨta yomnenyɨn meranɨm da, Komkesa Ju rɨga dɨde komkesa God ma obagɨki kesa rɨga negɨr mɨle wɨra nasim wekeny.