Search form

Roma Leta 4:10

10Rɨdede na dɨde rɨdenat God tin yɨr yiyenonj dɨde ti yokawonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ? Rɨngma, rɨka ton ke naskand God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj, o mɨnda rɨka yɨmta kena yokatonj? Ton maka God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj naskand, ajɨ yɨmta kena yokatonj.