Search form

Roma Leta 4:13

Abraam God ma Tɨrɨr Omni Yɨt Yokatonj

13God tɨrɨr omni yɨt akainonj Abraam dɨde tina kus ke b'ɨgawar wa pɨlwa da, “Abraam re gowukoi owabɨnta rɨga e.” God ma onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt re ma Mosemna gog yɨtɨm pɨlke na ikonj, ajɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlem pɨlkena rɨna re ton gar ke utkunda ke yokatonj.