Search form

Roma Leta 4:16

16Sɨ onggɨt paemb ɨtemb tɨrɨr omni yɨt re gar ke utkunda kae yokatenyi, nokɨm da ɨdenat ɨtemb tɨrɨr omni yɨt God ma wurar wɨrand ɨbɨm. Ɨ Ɨtemb God ma tɨrɨr omni yɨt re wurar kae ik, nokɨm da ɨdenat komkesa Abraamɨmna b'ɨgawarɨp b'obogɨl okatenyi onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt. Sɨ ɨtemb God ma tɨrɨr omni yɨt re ma towanɨm nena mim yepim re gog yɨt awamanj, ajɨ kwa odede rɨga wa mim yepim re Godɨm pɨlɨnd gar ke utkunda yoramitenyi Abraam re dɨde. Sɨ Abraam re mera komkesa rɨga wa b'u e.