Search form

Roma Leta 4:17

17Sɨ ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, “Kon mobagendond re jogjog yɨtam rɨga wa b'u mana.” Ɨ Abraam gar ke utkunda yoramitonj onggɨt Godɨm pɨlnat yete re uj rɨga yilo amnɨkeneniny dɨde yete re otobarki kesa gasa odede yɨpa wɨp ke ara emokeneniny otobarki gasa re dɨde.