Search form

Roma Leta 4:2

2Rako Abraam tina mɨle omnɨka ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokatonj, ton keako rɨrɨr na

b'asourenam. Ajɨ ton ma rɨrɨr na Godɨm wɨpɨnd b'asourenam.