Search form

Roma Leta 4:23

23Sɨ ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da, “God yɨmjatonj da ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e.” Onggɨtyam ɨrɨki re ma Abraam nena mim.