Search form

Roma Leta 4:25

25Godɨt Yesund yoramitonj uj okatam meraina negɨr mɨle awɨr omnɨkam, dɨde tin uj ke yutnyitonj mera negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okawam.