Search form

Roma Leta 4:3

3Mop nokɨp God ma yɨna pebat ɨja emb yinj da, “Abraam Godɨnd gar ke utkunda ke yokatonj, sɨ God ti yɨmjatawonj da ‘Man re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga et.’”