Search form

Roma Leta 4:4

4Ra yɨpa rɨgat tina wɨko rɨgam wɨko mɨra okau, sɨ rɨgap ma ɨta onggɨtyam wɨko mɨra ogenai da, “Ɨtemb re tina wurar e.” Ajɨ ton b'ogla onggɨtyam wɨko mɨra yakau.