Search form

Roma Leta 4:5

5Ajɨ God negɨr mɨle kɨma rɨga wa jabajaba negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoneniny. Ɨ ra yɨpa rɨgat maka ra nangga wɨko omnɨk ajɨ Godɨnd gar ke utkunda ke okas, sɨ God ɨta onggɨt rɨgamna gar ke utkunda ɨmjatau da, “Ɨtemb re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e.”