Search form

Roma Leta 4:6

6Ɨ Dawid toda kwa yɨpa rɨrɨr yɨtkak na apureninonj towanɨm b'ogɨl omnam gatab, yepim re maka nangga wɨko im amnɨkanj, ajɨ God jabajaba ten agenainy da, “Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga im.” Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,