Search form

Roma Leta 4:9

9Rɨka onggɨtyam b'ogɨl omnam re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle rɨga towanɨm oramiti e, o rɨka kwa God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨga towanɨm da oramiti e? Owɨ, towanɨm da oramiti e. Sɨ nok paemb men nindenindam da, “Re God yɨr yiyenonj Abraamɨmna gar ke utkunda, sɨ ti yokawonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ.”