Search form

Roma Leta 5

Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Rɨga ma Ɨsma Mɨle

1Sɨ onggɨt paemb men onggɨtyam ngɨmbla yawamu God kɨma, nokɨp men Godɨm pɨlke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokatenyu re gar ke utkunda kae. Mop nokɨp mera Yonggyam Yesu Keriso kea Tina kus ke ɨtemb ngɨmbla yoramitonj men dɨde God ganggand. 2Sɨ Yesu Keriso ɨtemb ngɨmbla yoramitonj re meranɨm okata mana. Ɨ dɨde kwa men kea gar ke utkunda yoramitonda Ti pɨlɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Ton niyeninonj God ma wurarɨm pɨlwa. Sɨ men yu onggɨt wurar nasim wekenyɨn. Ɨ dɨde men ukoi sam kɨma e yɨr yungau warɨm b'ogɨl ɨsma rɨna ra God meranɨm Tina b'ogɨl ɨnyomarena yingg iyeny dem. 3Sɨ men ma ɨnta b'ogɨl nena yɨr ungau, ajɨ men kwa ukoi sam omnɨkenenyu ukoi b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd rɨna re men yokatenyu Yesund yɨmta undokand. Mop nokɨp men wumɨr im da onggɨtyam ukoi b'ɨdgotnena kae men okatenyu musɨk wɨmena. 4Ɨ kwa onggɨt musɨk wɨmena kae men okatenyu b'ɨdgotnena okatenam danda rɨna ra God ɨmɨnjogɨm notɨneniny. Ɨ dɨde kwa onggɨt b'ɨdgotnena okatenam danda kae men okatenyu warɨm b'ogɨl ɨsma. 5Onggɨt warɨm b'ogɨl ɨsmat ma ɨta ɨngarɨm notɨnkeneniny. Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga rɨna re God nokainonj, Tonte God ma singi b'iyena mɨle ke meraina gar yɨndangɨr tamnɨkeneniny. 6Mop nokɨp re men wɨngawɨnga ke danda kesa wekenenond, God ma obagendi wɨnɨnd Keriso kea uj awonj mera map yepiya re men Godɨm ewangaya kesa wekenond. 7Sɨ ma ɨta rɨgat uj okas dɨmdɨmjog rɨga map, ɨtemb re ukoijog bebɨg e. Ɨ dɨde ɨta rɨka yama yɨpa rɨgat moga kesa uj okas b'ogɨl mɨle rɨga map. 8Ajɨ re men negɨr mɨlend wekenond, Keriso mera map uj awonj. Sɨ ɨngkenaemb God onggɨtyam Tina get ke ɨmɨnjog gar ke singi b'iyena mɨle meranɨm yɨtaikenonj. 9Ɨ yu men ɨtemb Keriso Tinajog kus kaim negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okati wekenyɨn. Sɨ onggɨt paemb ra God ma kikitum b'ɨsagɨka wɨn ik dem, God ɨta Kerisond ingau dem mera yɨrkokar okawam Godɨmna ukoi soro kɨma b'ɨsagɨkam pɨlke. 10Mop nokɨp re men Godɨm geja rɨga wekenond, ɨtemb God ma B'ɨga kea uj yokatonj, ɨ ɨngkenaemb men God kɨma rɨgarɨga aukɨtondam. Sɨ yu men ket God kɨma rɨgarɨga im wekenyɨn. Sɨ rɨngma, ma men ɨmɨnjog ɨmjasu da ɨta men yɨrkokar okasu dem Kerisomna yɨrkokarɨm pɨlke, mop nokɨp Keriso kea utnyitonj? 11Sɨ ma onggɨt nena e. Ajɨ men yu kwa Godɨm pɨlnasim ukoi sam yomnɨkenenyu mera Yonggyam Yesu Keriso map, mop nokɨp Ton kea men God kɨma rɨgarɨga nomninonj.

Adamɨm pɨlke Uj dɨde Yesum pɨlke Yɨrkokar

12Sɨ onggɨt paemb negɨr mɨle b'atobarkonj onggɨt gowukoyɨnd re yɨpa rɨgam pɨlkena, dɨde onggɨt negɨr mɨle kenaemb uj b'atobarkonj. Sɨ odede nya kaim komkesa rɨga negɨr mɨle amnɨkenenanj, ɨ dɨde onggɨt paemb uj toda kwa komkesa rɨga wa pɨlwa yikeneny. 13Nokɨp gowukoi otomapu ke ngɨrpu re gog yɨt pɨta awonj, sɨ onggɨt ganggand negɨr mɨle omanda yɨbnonj dɨkɨnd gowukoyɨnd. Ajɨ God maka onggɨtyam negɨr mɨle negɨr ma b'ɨsagɨkam agenkinonj, nokɨp gog yɨt maike wekenonj b'ɨsagɨkam. 14Ajɨ rɨga yepiya re wekenonj Adamɨm wɨnɨnd ngɨrpu re ket Mose rɨga wa gog yɨt akainonj, ton maka odede wɨp negɨr mɨle amnɨkenento rɨna re Adam yomnɨkonj. Ajɨ ujɨt ten wɨp eyeninonj towa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨtemb Adamɨmna wɨngata re Ton kɨma yɨpa wɨp e yet re yɨmta ikonj.

15Ajɨ onggɨt yɨmta meni Rɨgam pɨlke yiyag wurar re ma ɨja na ɨt re Adamɨmna negɨr mɨle re dɨde. Mop nokɨp onggɨt yɨpa rɨgamna otomi negɨr mɨle kaim jogjog rɨgap uj yokatenyi. Ajɨ Godɨmna wurar dɨde yiyag wurar rɨna re yɨpa rɨga Yesu Kerisomna wurar ke tetkonda, tonsiemb jɨ ukoijog warabag auka ekenya jogjog rɨga wa pɨlwa yepim re Yesund gar ke utkunda ke yokatenyi. 16Ɨ kwa ɨtemb yiyag wurar re ma ɨja e ɨt re rɨngma re onggɨt yɨpa rɨgamna negɨr mɨlem pɨlke aukonj. Mop nokɨp onggɨt yɨpaina negɨr mɨle ɨsagɨkat rɨga eyeniny re negɨr ma b'ɨsagɨka wa im, ajɨ ɨtemb yiyag wurar re jogjog gog yɨt erbeka mɨle awɨr omnɨka mana aukonj dɨde ket rɨga eyeniny de negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okawam. 17Mop nokɨp naska onggɨt yɨpaina rɨgat kea gog yɨt erbeka mɨle yomnɨkonj dɨde onggɨt yɨpaina rɨga ma paemb jɨ ujɨt komkesa rɨga wɨp eyeniny, ajɨ jogjog rɨgap ɨtemb God ma ukoijog wurar dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna yiyag wurar ma sobijog im ket takatenanj, ɨ kwa onggɨt paemb ton b'ogla ɨmɨnjog yɨrkokar wɨmenam wɨp b'itiyenanj onggɨt yɨpa rɨgamna danda ke ɨt re Yesu Keriso. 18Sɨ onggɨt paemb ket yɨpaina gog yɨt erbeka mɨlet komkesa rɨga eyeniny de negɨr ma b'ɨsagɨka wa. Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya kaemb yɨpaina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkat toda kwa komkesa rɨga wɨp eyeniny negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ ogonam rɨnte re rɨga wa yɨrkokar agoniny. 19Mop nokɨp ɨja naemb jɨ yɨpa rɨga ma utkunda kesat jogjog rɨga negɨr mɨle wa aramisinonj, ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya kaemb yɨpa rɨga ma utkundat jogjog rɨga negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle wa taramisiny dem. 20Sɨ onggɨt penaemb God Tina gog yɨt aramkinonj, nokɨm da ɨdenat Tina gog yɨtɨp rɨga wa wumɨr warabag omnɨka teyenauranj da, “Men re gog yɨt erbeka rɨga im.” Ajɨ rokate re onggɨtyam negɨr mɨle b'usmureneny, God ma wurar toda kwa ɨta ukoi kana b'usmureneny. 21Nokɨm da ɨdenat ɨtemb God ma wurarɨt kwa mera Yonggyam Yesu Kerisomna omnɨki mɨle ke rɨga wɨp teyeniny negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle wa, ɨ dɨde rɨga teyeniny de dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa. Sɨ odede yɨpa wɨp nya kenaemb naskand negɨr mɨlet wɨp eyeninonj dɨde ket rɨga eyeninonj uj wa.