Search form

Roma Leta 5:10

10Mop nokɨp re men Godɨm geja rɨga wekenond, ɨtemb God ma B'ɨga kea uj yokatonj, ɨ ɨngkenaemb men God kɨma rɨgarɨga aukɨtondam. Sɨ yu men ket God kɨma rɨgarɨga im wekenyɨn. Sɨ rɨngma, ma men ɨmɨnjog ɨmjasu da ɨta men yɨrkokar okasu dem Kerisomna yɨrkokarɨm pɨlke, mop nokɨp Keriso kea utnyitonj?