Search form

Roma Leta 5:12

Adamɨm pɨlke Uj dɨde Yesum pɨlke Yɨrkokar

12Sɨ onggɨt paemb negɨr mɨle b'atobarkonj onggɨt gowukoyɨnd re yɨpa rɨgam pɨlkena, dɨde onggɨt negɨr mɨle kenaemb uj b'atobarkonj. Sɨ odede nya kaim komkesa rɨga negɨr mɨle amnɨkenenanj, ɨ dɨde onggɨt paemb uj toda kwa komkesa rɨga wa pɨlwa yikeneny.