Search form

Roma Leta 5:13

13Nokɨp gowukoi otomapu ke ngɨrpu re gog yɨt pɨta awonj, sɨ onggɨt ganggand negɨr mɨle omanda yɨbnonj dɨkɨnd gowukoyɨnd. Ajɨ God maka onggɨtyam negɨr mɨle negɨr ma b'ɨsagɨkam agenkinonj, nokɨp gog yɨt maike wekenonj b'ɨsagɨkam.