Search form

Roma Leta 5:14

14Ajɨ rɨga yepiya re wekenonj Adamɨm wɨnɨnd ngɨrpu re ket Mose rɨga wa gog yɨt akainonj, ton maka odede wɨp negɨr mɨle amnɨkenento rɨna re Adam yomnɨkonj. Ajɨ ujɨt ten wɨp eyeninonj towa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨtemb Adamɨmna wɨngata re Ton kɨma yɨpa wɨp e yet re yɨmta ikonj.