Search form

Roma Leta 5:15

15Ajɨ onggɨt yɨmta meni Rɨgam pɨlke yiyag wurar re ma ɨja na ɨt re Adamɨmna negɨr mɨle re dɨde. Mop nokɨp onggɨt yɨpa rɨgamna otomi negɨr mɨle kaim jogjog rɨgap uj yokatenyi. Ajɨ Godɨmna wurar dɨde yiyag wurar rɨna re yɨpa rɨga Yesu Kerisomna wurar ke tetkonda, tonsiemb jɨ ukoijog warabag auka ekenya jogjog rɨga wa pɨlwa yepim re Yesund gar ke utkunda ke yokatenyi.