Search form

Roma Leta 5:16

16Ɨ kwa ɨtemb yiyag wurar re ma ɨja e ɨt re rɨngma re onggɨt yɨpa rɨgamna negɨr mɨlem pɨlke aukonj. Mop nokɨp onggɨt yɨpaina negɨr mɨle ɨsagɨkat rɨga eyeniny re negɨr ma b'ɨsagɨka wa im, ajɨ ɨtemb yiyag wurar re jogjog gog yɨt erbeka mɨle awɨr omnɨka mana aukonj dɨde ket rɨga eyeniny de negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okawam.