Search form

Roma Leta 5:17

17Mop nokɨp naska onggɨt yɨpaina rɨgat kea gog yɨt erbeka mɨle yomnɨkonj dɨde onggɨt yɨpaina rɨga ma paemb jɨ ujɨt komkesa rɨga wɨp eyeniny, ajɨ jogjog rɨgap ɨtemb God ma ukoijog wurar dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna yiyag wurar ma sobijog im ket takatenanj, ɨ kwa onggɨt paemb ton b'ogla ɨmɨnjog yɨrkokar wɨmenam wɨp b'itiyenanj onggɨt yɨpa rɨgamna danda ke ɨt re Yesu Keriso.